FAQ

CESJA UMOWY :

Warunkiem dokonania CESJI UMOWY jest otrzymanie  przez Dział Obsługi Klienta od dotychczasowego Abonenta  wypełnionego i podpisanego dokumentu cesji, oraz podpisanego przez Cesjonariusza dokumentu RODO (w przypadku osoby prywatnej).

W celu szybszego przeprocesowania uzupełniony dokument można wysłać w formie  skanu/fotografii - mailem na adres dok@supermedia.pl. Wersję papierową w 3 egz., należy przesłać pocztą tradycyjną  na adres korespondencyjny:  SUPERMEDIA Sp. z o.o. ul. Kamionkowska 45 03-812 Warszawa.

Cesja wchodzi w życie z pierwszym dniem nowego miesiąca, pod warunkiem otrzymania przynajmniej skanu podpisanego dokumentu, oraz braku zaległości w płatnościach.

Zgodnie z umową z tytułu przygotowania dokumentacji związanej ze zmianą odbiorcy usług świadczonych przez SUPERMEDIA pobierana jest od dotychczasowego abonenta opłata w wysokości wskazanej w cenniku promocji (na wskazaną kwotę zostanie wystawiona faktura).

 

REZYGNACJA :

Rezygnację z usług należy złożyć z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu wymaga dla swej ważności formy pisemnej, czyli powinno zawierać czytelny, odręczny podpis Abonenta i być złożone bezpośrednio w biurze na ul. Kamionkowskiej 45, przysłane Pocztą Polską, na adres: ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa lub wysłane w formie czytelnego skanu, zdjęcia na adres dok@supermedia.pl.
Bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia Okresu rozliczeniowego następującego po Okresie rozliczeniowym, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu zostało złożone.
W związku z powyższym, jeżeli rezygnacja wpłynie do SUPERMEDIA w formie pisemnej do ostatniego dnia miesiąca, wówczas umowa zostanie rozwiązana z końcem następnego miesiąca.

W przypadku dzierżawienia sprzętu od Operatora Abonent zwróci w ciągu 14 dni od daty zakończenia umowy udostępniony sprzęt w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.

Jeżeli umowa została zawarta z minimalnym czasem obowiązywania , a klient zadeklaruje chęć rezygnacji przed jego końcem zostanie naliczona kara umowna zgodnie  z Regulaminem Świadczenia Publicznie Dostępnych Usług Telekomunikacyjnych.

 

PRZENIESIENIE USŁUG:

Warunkiem przeniesienia jest możliwość świadczeniu usług w nowej lokalizacji przez SUPERMEDIA . Odbywa się to na podstawie aneksu po wskazaniu przez klienta wymagalnych danych.

Następnie Dział Obsługi Technicznej kontaktuje się z klientem w celu umówienia instalacji usług w nowej lokalizacji.

Przeniesienie usług świadczonych przez SUPERMEDIA jest usługą odpłatną.

Opłata pobierana jest w wysokości wskazanej w cenniku promocji.

 

ZAWIESZENIE USŁUG:

Zawieszenie świadczenia usług może nastąpić na pisemny wniosek Abonenta, który nie zalega z płatnościami wynikającymi z Umowy. Może ono nastąpić raz w roku na okres nie dłuższy niż wskazany w Regulaminem Świadczenia Publicznie Dostępnych Usług Telekomunikacyjnych. We wniosku Abonent wskazuje termin ponownej aktywacji, przy czym zawieszenie usługi może nastąpić na pełen okres rozliczeniowy. Wniosek powinien być złożony z jednomiesięcznym wyprzedzeniem i będzie skutkować od początku kolejnego okresu rozliczeniowego.

Za zawieszenie usług pobierana jest opłata określona w cenniku promocji.

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl